Vedtægter

VEDTÆGTER FOR AALBORG MOTIONSKLUB – AMOK.

1.0 KLUBBENS NAVN OG FORMÅL:

1.01 Klubbens navn er Aalborg Motionsklub og kan forkortes til AMOK.

1.02 Klubbens formål er gennem frivilligt arbejde at udbrede interessen for motion.

1.03 Klubben er stiftet den 2.februar 1993.

1.04 Klubben er tilknyttet Jysk-Fynsk Atletik Forbund og DGI. Klubben kan tilknytte sig andre  sammenslutninger, som kan medvirke til klubbens formål.

1.05 Klubbens hjemsted er Aalborg Kommune.

 

2.0 MEDLEMMER OG KONTINGENT:

2,01 Klubben består af aktive og passive medlemmer.

2.02 Som aktivt medlem kan optages personer, som ønsker at dyrke motion.

2.03 Som passivt medlem kan optages personer, som har interesse i klubbens formål.

2.04 Klubbens bestyrelse kan afvise at optage personer, som har økonomisk udestående med anden idrætsforening, eller hvis medlemskabet skønnes at være i uoverensstemmelse med klubbens formål og interesser.

2.05 Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet forfalder til betaling forud og skal være betalt inden udløb af februar måned.

 

3.0 KLUBBENS ORGANISATION:

3.01 Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse, som består af 6 personer, hvoraf 1 person varetager interessen for de medlemmer, der vil løse licens.

3.01.1 I ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år vælges 3 medlemmer. Alle som vælges sidder i en periode på 2 år. Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer over 18 år.

3.01.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen skal være konstitueret senest 3 uger efter generalforsamlingen.

3.01.2a Såfremt bestyrelsen ikke kan konstituere sig selv, skal der indkaldes til ekstraordinær  generalforsamling med kun et punkt: Valg af ny bestyrelse.

3.01.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede, deriblandt formand eller næstformand.

3.01.4 I formandens fravær indtræder næstformanden.

3.01.5 Der vælges til bestyrelsen en suppleant. Suppleanten har mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet på lige fod med bestyrelsesmedlemmer, herunder deltagelse i bestyrelsesmøderne. Suppleanten har dog ingen stemmeret. Suppleanten indtræder som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen i tilfælde af frafald af bestyrelsesmedlem.

 

4.0 GENERALFORSAMLINGEN:

4.01.1 Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

4.01.2 Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 15 år, som har været medlem i mindst 3 måneder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

4.01.3 Passive medlemmer har ikke stemmeret.

4.01.4 Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder generalforsamlingen. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men på begæring af ét stemmeberettiget medlem skal en afstemning eller et valg foregå skriftligt.

4.01.5 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde, hvor disse vedtægter forlanger kvalificeret majoritet.

4.01.6 Ved kvalificeret majoritet forstås i disse vedtægter mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

4.01.7 Der føres referat af hovedpunkterne i forhandlingerne, samt beslutninger truffet på generalforsamlingen. Referatet skal underskrives af dirigenten og opbevares i klubbens arkiv.

4.01.8 Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes den samme generalforsamling.

4.02 ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

4.02.1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned, og indkaldes senest den 15. december ved opslag på AMOK’s hjemmeside og i AMOK’s klublokale.

4.02.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab, samt forslag til budgetter og kontingent.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg.
  6. Eventuelt.

4.03 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

4.03.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

4.03.2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 1 måned efter min. 1/3 eller min. 20 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt og motiveret krav herom.

4.03.3 Indkaldelse skal ske ved meddelelse til medlemmerne enten i klubbens blad eller pr. brev med min. 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, samt evt. forslag.

 

5.0 UDMELDELSE OG EKSKLUSION:

5.01 Udmeldelse kan kun ske ved meddelelse til klubbens kasserer.

5.02 Kontingentrestance i 3 måneder betragtes som udmeldelse af klubben.

5.03 Bestyrelsen kan med kvalificeret majoritet ekskludere et medlem, som i ord og gerninger modarbejder klubbens formål eller interesser.

5.03.1 Et medlem skal, forud for bestyrelsens behandling af spørgsmålet om vedkommendes eksklusion, have lejlighed til at fremføre sit forsvar.

5.03.2 Et medlem, ekskluderet efter punkt 5.03.1, har ret til at fremføre sit forsvar på førstkommende generalforsamling.

 

6.0 GENERELLE BESTEMMELSER:

6.01 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

6.01.1 Regnskabet skal forud for den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer. Regnskabet skal tilstilles revisorerne senest 10 dage før generalforsamlingen.

6.01.2 Som revisorer udpeges to af klubbens medlemmer udenfor bestyrelse og udvalg.

6.01.3 Revisorer og en suppleant for disse vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen.

6.02 TEGNINGSRET:

6.02.1 Klubben tegnes af formanden.

6.02.2 Ved økonomiske dispositioner tegnes klubben af formanden, kassereren og et bestyrelsesmedlem. Lån og anden gældssætning skal vedtages på generalforsamlingen.

6.03 HÆFTELSE:

6.03.1 Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den formue, som til enhver tid tilhører klubben.

6.03.2 Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller dens bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

7.0 VEDTÆGTSÆNDRINGER:

7.01 Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en lovlig indkaldt generalforsamling.

7.02 Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

7.03 Vedtagelse af et lovforslag kræver kvalificeret majoritet. Opnås dette ikke bortfalder forslaget.

7.04 Alle forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

8.0 KLUBBENS OPLØSNING:

8.01 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på 2 i dette særlige øjemed indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger.

8.02 Disse generalforsamlinger skal afholdes med min. 8 dages interval.

8.03 På begge disse generalforsamlinger skal opløsningen vedtages af 3/4 af de fremmødte stemmeberetttigede medlemmer for at få gyldighed.

8.04 Ved klubbens opløsning tilfalder klubbens evt. formue Aalborg Idrætsarkiv.

SÅLEDES VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 19.01.2010, senest revideret efter vedtagelse på generalforsamlingen 27.01.2015